ZASADY I WARUNKI

 1. Definicje i interpretacje
  • W niniejszych Warunkach następujące słowa i wyrażenia mają następujące znaczenie, chyba że są niezgodne z kontekstem:

Dodatkowe opłaty”: Koszty dostawy, ubezpieczenia, dodatkowego opakowania, przechowywania, wszelkie uzgodnione wydatki, wszelkie podatki, cła lub inne opłaty pobierane przez jakikolwiek rząd lub organ w związku ze sprzedażą, dostawą, eksportem lub importem Towarów lub w związku ze sprzedażą, dostawą, eksportem lub importem Towarów , koszty kuriera i posłańca oraz wszelkie inne dodatkowe opłaty płatne przez Klienta oprócz Ceny;

„Przewidywana data dostawy”: data (y), w których Dostawca dostarczy Towary zgodnie z Warunkiem 8.1 i wskazanym przez Dostawcę w Szczegółach Umowy lub w dniu (dniach), zgodnie z innymi ustaleniami między stronami na piśmie od czasu do czasu;

Warunki”: Niniejsze warunki;

Poufna informacja”: Bez ograniczeń, informacje biznesowe, handlowe, gospodarcze, finansowe, operacyjne, techniczne, administracyjne, marketingowe, planistyczne i dotyczące personelu oraz dane dotyczące Strony dostarczającej lub jej interesów ujawnione, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej do Strony otrzymującej, zarówno przed, w trakcie, jak i po dostarczeniu Rezultatów, w formie pisemnej, ustnej, obrazkowej lub w jakiejkolwiek innej, oraz wszelkich informacji, danych, know-how, tajemnic handlowych, formuł, przetworzonych, projektów, fotografii, rysunków, specyfikacji, oprogramowania, próbek lub innych materiał, który można przypisać do dostarczenia Produktów lub wywodzi się z jego istnienia. „Strona dostarczająca" i "Strona przyjmująca”Ma znaczenie przypisane w Warunku 13;

Kontrakt”: Każda umowa dostawy Towarów od Dostawcy do Odbiorcy zawarta zgodnie z Warunkiem 2.4;

Szczegóły umowy”: Szczegółowe informacje dotyczące Umowy potwierdzone przez Dostawcę pisemnie Klientowi przed dostawą Towarów;

Kontrola„: Osoba lub osoby działające w porozumieniu:

(a) kontrolowanie lub możliwość kontrolowania składu większości zarządu Klienta;
(b) ostateczne lub korzystne posiadanie, bezpośrednio lub pośrednio, 50% lub więcej kapitału zakładowego Klienta;

są w stanie głosować z ponad 50% wyemitowanego kapitału zakładowego z prawem głosu lub dowolnej jego kategorii lub w inny sposób kontrolowali wpływ na Klienta z tytułu posiadanego udziału w Klientem lub na podstawie umowy;

Koszty”: Wszystkie koszty (w tym między innymi wszelkie opłaty prawne (obliczane na podstawie pełnego odszkodowania) oraz wszelkie inne uzasadnione koszty i wydatki zawodowe) poniesione lub poniesione przez Dostawcę (bezpośrednio lub przez osobę trzecią), w tym wydatki, VAT i inne wydatki;

Klient”: Osoba, która zaakceptowała niniejsze Warunki;

Dobra”: Wszystkie towary, produkty, materiały i dokumenty opracowane i dostarczone przez Dostawcę, jak wyszczególniono w Szczegółach Umowy;

Miejsce dostawy”: Miejsce dostawy Towarów zgodnie z Warunkiem 8.1 i jak określono w Szczegółach Kontraktu;

„Termin”: data wymagalności płatności zgodnie z warunkiem 4.5;

"Prawa własności intelektualnej": wszystkie patenty, wzory przemysłowe, prawa do wynalazków, wzorów użytkowych, prawa autorskie i prawa pokrewne, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, nazwy firm i domen, prawa do ubioru lub stroju, prawa do wartości firmy lub do pozywania za podszywanie się, prawa nieuczciwej konkurencji, prawa do wzorów, prawa do oprogramowania komputerowego, prawa do baz danych, prawa do topografii, prawa osobiste, prawa do informacji poufnych (w tym know-how i tajemnice handlowe) oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w każdym przypadku zarejestrowane lub niezarejestrowane oraz w tym wszystkie wnioski o odnowienie lub rozszerzenie takich praw oraz wszystkie podobne lub równoważne prawa lub formy ochrony w dowolnej części świata, a „Prawo własności intelektualnej” oznacza dowolne z Praw własności intelektualnej;

Cena £”: Cena należna od Klienta za dostawę Towarów określona w Szczegółach Umowy;

Dostawca”: Tutti Rouge Limited, spółka zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 8157966 z siedzibą pod adresem 19FF Faircharm Trading Estate, Leicester, LE3 2BU;

Niezapłacona kwota”: Każda kwota należna Dostawcy z tytułu Umowy, która nie została zapłacona Dostawcy przez Odbiorcę w Dacie Wymagalności;

Dzień roboczy”: Każdy dzień od poniedziałku do piątku inny niż dzień ustawowo wolny od pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy w Anglii.

 • Odniesienia do wszelkich ustaw lub przepisów ustawowych obejmują, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, odniesienie do ustawy lub przepisu ustawowego, które zostały zmienione lub ponownie uchwalone i obowiązują od czasu do czasu, a także wszelkie przepisy podporządkowane wydawane od czasu do czasu na podstawie odpowiedniej ustawy lub przepis ustawowy.
 • Odnośniki do "osoby”Obejmują osoby fizyczne, firmy, spółki, spółki, korporacje, stowarzyszenia i organizacje (w każdym przypadku posiadające lub nie odrębną osobowość prawną).
 • Użycie jakiejkolwiek płci obejmuje inne płci.
 • Słowa w liczbie pojedynczej obejmują liczbę mnogą, a słowa w liczbie mnogiej obejmują liczbę pojedynczą.
 • Wszelkie odniesienia do „pisanie”Lub jakiekolwiek pokrewne wyrażenie obejmuje komunikację pocztą, e-mailem i faksem, ale nie obejmuje wiadomości tekstowych.
 • Nagłówki Warunków nie mają wpływu na interpretację niniejszych Warunków.
 • Każda fraza wprowadzona przez termin „zawierać”, “włącznie z”, “w szczególności”Lub inne podobne wyrażenie będzie interpretowane jako ilustracyjne i nie będzie ograniczać sensu słów poprzedzających ten termin.
 1. Podstawa umowy
  • Niniejsze Warunki mają zastosowanie do sprzedaży i dostawy przez Dostawcę wszystkich towarów zakupionych przez Odbiorcę, a niniejsze Warunki mają zastosowanie do Umowy z wyłączeniem wszelkich innych warunków wprowadzonych lub przedłożonych przez Odbiorcę.
  • Żadna zmiana (która obejmuje koncesję lub zezwolenie) niniejszych Warunków nie będzie wiążąca, o ile nie zostanie uzgodniona na piśmie przez dyrektora Dostawcy i nie można sporządzać ani interpretować żadnych umów dodatkowych lub dodatkowych, o ile nie zostanie potwierdzone na piśmie przez dyrektora Dostawcy.
  • Każde zamówienie Klienta na dostawę Towaru uważa się za złożoną przez Klienta ofertę zakupu Towaru podlegającego niniejszemu Regulaminowi.
  • Niniejsze Warunki stają się wiążące dla Odbiorcy z chwilą ich podpisania przez Odbiorcę lub w przypadku ich braku, gdy Dostawca:
   • przyjmuje do wiadomości złożone przez Klienta zamówienie na piśmie; lub
   • rozpocznie realizację zamówienia i / lub dostarczenie Towaru; lub
   • informuje Klienta, że ​​Towar jest gotowy;

w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, w którym momencie „Kontrakt”Powstanie pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą.

 • W przypadku, gdy Dostawca potwierdzi szczegóły Umowy na piśmie, Odbiorca będzie zobowiązany do zgłaszania wszelkich rozbieżności w zawiadomieniu Dostawcy w ciągu 3 dni od otrzymania pisemnego potwierdzenia, a jeśli Odbiorca nie przekaże takich rozbieżności Dostawcy zawiadomienie w tym terminie, Klient jest związany szczegółami zawartymi lub przywołanymi w pisemnym potwierdzeniu Umowy.
 • Pracownicy lub agenci Dostawcy nie są upoważnieni do składania jakichkolwiek oświadczeń dotyczących Towarów, chyba że Dostawca potwierdzi to na piśmie. Zawierając Umowę, Klient przyjmuje do wiadomości, że nie polega na takich oświadczeniach, które nie są w ten sposób potwierdzone, z wyjątkiem tego, że nic w niniejszym Warunku nie wyłącza odpowiedzialności Dostawcy za świadome wprowadzenie w błąd.
 • W przypadku, gdy Odbiorca chce anulować zamówienie, może to zrobić tylko za pisemną zgodą dyrektora Dostawcy i na warunkach, na których Odbiorca zwolni Dostawcę w całości z wszelkich strat (w tym utraty zysku), koszty (w tym koszt wszystkich użytych robocizny i materiałów), szkody, opłaty i wydatki poniesione przez Dostawcę w wyniku anulowania.
 • Jakiekolwiek pominięcia typograficzne, pisarskie lub inne w jakiejkolwiek literaturze handlowej, wycenie, cenniku, przyjęciu oferty, fakturze lub innym dokumencie lub informacji wystawionej przez Dostawcę podlegają korekcie bez jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony Dostawcy.
 1. Cena £
  • O ile w Szczegółach Umowy nie określono inaczej lub strony uzgodniły na piśmie, Cena obejmuje standardowe opakowanie, ale nie obejmuje dostawy, ubezpieczenia i wszelkich kosztów przechowywania. Jeżeli Odbiorca żąda dostawy, Dostawca ma prawo obciążyć Odbiorcę kosztami dostawy w ramach Opłaty dodatkowej, która pojawi się osobno na fakturze Dostawcy i zostanie zapłacona zgodnie z Warunkiem 4 poniżej.
  • Cena i wszelkie znane dodatkowe opłaty są określone w Szczegółach Umowy lub w cennikach Dostawcy obowiązujących od czasu do czasu.
  • Dostawca zastrzega sobie prawo do podwyższenia Ceny i / lub Dodatkowych Opłat poprzez pisemne powiadomienie w dowolnym momencie do 2 tygodni przed dostawą zgodnie z Warunkiem 1 w celu uwzględnienia wszelkich podwyżek Ceny i / lub Dodatkowych Opłat, w tym ale bez ograniczenia do jakiegokolwiek wzrostu kosztów dostawy lub uwzględnienia jakichkolwiek wahań kursów walutowych lub zmian ceł, co będzie uzasadnione w danych okolicznościach.
  • Dostawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta, jako Dodatkowa opłata, za wszelkie dodatkowe prace podjęte, wykraczające poza te, które byłyby wymagane w innym przypadku (w tym wszelkie wydatki lub kary finansowe poniesione przez Firmę) w wyniku wszelkich dostarczonych instrukcji niekompletne, błędne, niedokładne, nieczytelne, poza kolejnością, w złej formie lub dostarczone Dostawcy zbyt późno, aby mógł dotrzymać terminu.
  • O ile nie określono inaczej na piśmie, podana cena nie zawiera podatku VAT ani innych podatków od sprzedaży, które będą naliczane według stawki obowiązującej w momencie wysyłki.
 2. Zasady płatności
  • Warunki płatności zawarte w niniejszym Warunku mają zastosowanie, z wyjątkiem przypadków, w których są niezgodne z jakimikolwiek szczegółowymi warunkami płatności określonymi w Szczegółach Umowy lub w inny sposób uzgodniony na piśmie między stronami.
  • Dostawca jest uprawniony do wystawienia Odbiorcy faktury na Cenę i, w stosownych przypadkach, za wszelkie Dodatkowe Opłaty w dniu lub w dowolnym czasie po dniu, w którym Dostawca powiadomi Odbiorcę, że Towary lub jakakolwiek ich część są gotowe do wysyłki. W przypadku, gdy po wystawieniu faktury przez Dostawcę pojawią się jakiekolwiek Dodatkowe Opłaty, Dostawca obciąży Klienta fakturą, gdy i kiedy pojawią się Dodatkowe Opłaty.
  • Klient dokona płatności za Cenę i, w stosownych przypadkach, wszelkich dodatkowych opłat w funtach szterlingach, czekiem, kartą kredytową lub debetową lub przelewem telegraficznym na rachunek bankowy, o którym Dostawca będzie od czasu do czasu informował na piśmie. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, żadna płatność otrzymana przez Dostawcę w jakiejkolwiek innej walucie lub w jakikolwiek inny sposób nie będzie uważana za płatność za przedmiotowe Towary. Płatność nie będzie uważana za płatność za przedmiotowe Towary, chyba że i dopóki nie zostanie otrzymana w całości i w rozliczonych środkach.
  • W przypadku płatności kartą debetową lub kredytową Dostawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Odbiorcy, tytułem Opłaty dodatkowej, opłatą w wysokości [x]% Ceny.
  • Klient zapłaci każdą fakturę od Dostawcy bez potrącenia lub innego potrącenia w ciągu 14 dni od daty faktury („Termin”).
  • Faktury Dostawcy są płatne zgodnie z niniejszym Warunkiem 4, niezależnie od tego, że dostawa Towarów mogła nie nastąpić, a tytuł nie mógł przejść na Klienta. Czas zapłaty faktur Dostawcy będzie kluczowy dla Umowy.
  • Jeżeli Klient nie zapłaci w całości jakiejkolwiek faktury od Dostawcy przed Terminem wymagalności lub, w stosownych przypadkach, przekroczy maksymalny kredyt kredytowy uzgodniony przez Dostawcę na piśmie lub w jakikolwiek inny sposób naruszy warunki niniejszej Umowy bez uszczerbku dla innych prawo lub środek zaradczy Dostawca może mieć:
   • wszystkie faktury wystawione przez Dostawcę w odniesieniu do wszelkich sprzedanych lub dostarczonych Towarów oraz wszelkie dodatkowe opłaty zgodnie z niniejszą Umową oraz wszelkie kwoty należne za towary i / lub usługi na podstawie jakiejkolwiek innej umowy, która może istnieć między stronami, stają się natychmiast wymagalne do zapłaty; i
   • Dostawca ma prawo:
    • anulować lub zawiesić dalsze dostawy towarów do Klienta w ramach dowolnego zamówienia;
    • sprzedawać lub w inny sposób rozporządzać Towarami i / lub wszelkimi towarami i / lub usługami, które są przedmiotem zamówienia Klienta, niezależnie od tego, czy są do niego przywłaszczone, a także, w stosownych przypadkach, przeznaczać wpływy ze sprzedaży na Niewypłaconą Kwotę lub zmniejszenie nadwyżki ponad maksymalną kwotę kredytu;
    • tam, gdzie ma to zastosowanie, nalicz od Klienta odsetki (zarówno przed, jak i po jakimkolwiek orzeczeniu) od niezapłaconej kwoty w wysokości zgodnej z ustawą z 1998 r. o opóźnionej spłacie długów handlowych (odsetki), z późniejszymi zmianami, których obecnie wynosi 8% powyżej stopy bazowej Banku Anglii;
    • odpowiednie wszelkie płatności dokonane przez Klienta na rzecz takich Towarów (lub towarów i / lub usług dostarczonych w ramach innego zamówienia), jakie Dostawca uzna za stosowne; i
    • poprzez powiadomienie Klienta jednostronnie zmieni dostępny kredyt Klienta i / lub warunki płatności dla przyszłych Umów;
   • Klient zwolni Dostawcę z wszelkich uzasadnionych kosztów, które zostaną racjonalnie poniesione przez Dostawcę (bezpośrednio lub pośrednio lub przez osobę trzecią) w związku z dochodzeniem lub zabezpieczeniem płatności jakiejkolwiek Niewypłaconej Kwoty lub w inny sposób dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia niniejszej Umowy. Odszkodowanie ma zastosowanie niezależnie od tego, czy Klient dopuścił się zaniedbania lub winy. Żadne z postanowień niniejszego Warunku 7.3 nie ogranicza ani nie ogranicza ogólnego prawnego zobowiązania Klienta do złagodzenia straty, jaką może ponieść lub poniesie w wyniku zdarzenia, które może stanowić podstawę roszczenia z tytułu niniejszego odszkodowania. W celu uniknięcia wątpliwości ograniczenia określone w Warunku 11 nie mają zastosowania do odszkodowania przewidzianego w Warunku 4.7.3.
  • O ile Dostawca nie uzgodni inaczej na piśmie, wszelkie zapytania Klienta dotyczące jakiejkolwiek faktury muszą zostać przesłane przed Terminem płatności.
 3. Materiały dostarczane
  • Towary są zgodne z opisem w katalogu dostawcy lub wyszczególnionym w szczegółach umowy.
 4. Opakowanie
  • Pakowanie Towarów pozostanie całkowicie w gestii Dostawcy, a Dostawca ma prawo zapakować wszystkie Towary w taki sposób iw takich ilościach, jakie uzna za stosowne i nie będzie zobowiązany do przestrzegania jakichkolwiek żądań lub instrukcji dotyczących pakowania. od Klienta, chyba że Dostawca i Odbiorca uzgodnią to na piśmie.
  • Koszt wszelkich dodatkowych próśb o opakowanie lub instrukcji uzgodnionych przez strony lub uznanych za niezbędne przez Dostawcę stanowi Opłatę dodatkową.
 5. Ryzyko i tytuł
  • Ryzyko uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi na Klienta w momencie dostawy do lub odbioru (odpowiednio) z Miejsca Dostawy, z wyjątkiem następujących sytuacji:
   • jeżeli Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za dostawę, ryzyko przechodzi na Odbiorcę w momencie, gdy Odbiorca lub przedstawiciel Odbiorcy odbierze Towar z siedziby Dostawcy lub miejsca prowadzenia działalności; lub
   • jeżeli Klient niesłusznie nie odbierze dostawy, ryzyko przechodzi na Klienta w momencie, gdy Dostawca zaproponował dostawę Towarów; lub
   • jeśli dostawa ma miejsce poza Wielką Brytanią, ryzyko przechodzi zgodnie ze szczegółami umowy lub w inny sposób uzgodniony pisemnie między stronami.
  • Niezależnie od dostawy i przejścia ryzyka w Towarze lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszych Warunków, prawo własności do Towarów nie przechodzi na Klienta, dopóki Dostawca nie otrzyma gotówką lub rozliczonych środków pieniężnych w całości:
   • Cena i wszelkie dodatkowe opłaty; i
   • wszystkie inne kwoty płatne przez Klienta na rzecz Dostawcy, za które płatność jest wówczas należna.
  • Do czasu przejścia tytułu prawnego w Towarze na Klienta:
   • Klient będzie trzymał Towary jako powiernik Dostawcy i Bailee oraz będzie przechowywał Towary oddzielnie od towarów Klienta i osób trzecich oraz odpowiednio przechowywane, chronione i ubezpieczone oraz zidentyfikowane jako własność Dostawcy, ale będzie uprawniony do odsprzedaży lub użytkowania Towary w ramach zwykłej działalności gospodarczej;
   • jeżeli Towar zostanie uszkodzony lub zniszczony przez ubezpieczone ryzyko przed zapłaceniem za to przez Klienta, Klient otrzyma wpływy z takiego ubezpieczenia jako powiernik Dostawcy;
   • Dostawca ma prawo w dowolnym momencie zażądać od Klienta dostarczenia Towarów Dostawcy, a jeżeli Klient nie uczyni tego niezwłocznie, do wejścia na teren dowolnego obiektu Odbiorcy lub osoby trzeciej, w których są przechowywane Towary, i oznaczyć identyfikację i odzyskać Towary, a Odbiorca udziela Dostawcy nieodwołalnej licencji na wejście do jakichkolwiek lokali Odbiorcy w takich celach; i
   • Klient nie jest uprawniony do zastawiania lub obciążania w jakikolwiek sposób tytułem zabezpieczenia jakiegokolwiek zadłużenia jakiegokolwiek Towaru, który pozostaje własnością Dostawcy, ale jeśli Klient to uczyni, wszystkie środki pieniężne należne Dostawcy przez Klienta (bez naruszające jakiekolwiek inne prawa lub środki zaradcze Dostawcy) stają się natychmiast wymagalne i płatne.
 1. Dostawa
  • Dostawca dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć Towary w Przewidywanym Dniu Dostawy do Miejsca Dostawy, z zastrzeżeniem dostępności pracowników, agentów i podwykonawców Dostawcy, a dostępność i dostawa na czas dostawy nie będzie miała znaczenia.
  • Dostawca ma prawo dostarczyć Towar zamówiony w partiach.
  • Niedostarczenie przez Dostawcę jednej lub więcej części w Przewidywanym Dacie Dostawy lub jakiekolwiek roszczenie Klienta w odniesieniu do Towarów dostarczonych w jednej lub kilku partiach nie uprawnia Klienta do traktowania Umowy jako całości jako odrzucił lub odrzucił lub odmówił przyjęcia dostawy któregokolwiek z Towarów dostarczonych w jakiejkolwiek innej transzy.
  • Jeżeli Klient nie odbierze dostawy Towarów (inaczej niż z winy Dostawcy) lub nie udzieli Dostawcy odpowiednich instrukcji dotyczących dostawy, wówczas, bez uszczerbku dla wszelkich innych praw lub środków przysługujących Dostawcy, Dostawca może:
   • przechowywać Towary do momentu faktycznej dostawy i obciążyć Klienta uzasadnionymi kosztami (w tym ubezpieczeniem) przechowywania i ponownej dostawy jako Opłatą Dodatkową; lub
   • sprzedać Towary po najlepszej, łatwo dostępnej cenie i (po odjęciu wszystkich uzasadnionych kosztów przechowywania i sprzedaży) obciążyć Klienta wszelkimi niedoborami poniżej Ceny oraz wszelkimi Dodatkowymi Opłatami w ramach Umowy.
  • Klient przyjmie dostawę Towarów w Miejscu Dostawy i, w stosownych przypadkach, niezwłocznie załaduje lub wyładuje Towary (w stosownych przypadkach). W celu uniknięcia wątpliwości, w przypadku gdy Dostawca jest odpowiedzialny za dostawę do Odbiorcy, Dostawca lub przewoźnik Dostawcy nie ponosi odpowiedzialności za rozładunek Towaru, a Odbiorca zostanie obciążony kosztami straconego czasu według standardowej stawki Dostawcy i innymi poniesionymi kosztami przez Dostawcę:
   • za jakiekolwiek opóźnienie w rozładunku Towaru; i / lub
   • za każdą powtórną dostawę, w przypadku której Dostawca lub przewoźnik Dostawcy opuszcza Miejsce Dostawy, a następnie wraca do Miejsca Dostawy z Towarami; i / lub
   • w wyniku niemożności lub niechęci Klienta do przyjęcia dostawy lub odbioru Towarów.
  • Klient powiadomi Dostawcę o wszelkich brakach dostarczonych Towarów w ciągu 7 Dni Roboczych od dostawy lub w przypadku niedoręczenia przesyłki w ciągu 5 Dni Roboczych od Daty Dostawy. Powiadomienie musi nastąpić telefonicznie, a następnie pisemne potwierdzenie pocztą elektroniczną na adres sales@www.tuttirouge.com w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku, gdy Dostawca nie jest w stanie wykazać, że dostawa została wykonana w całości, wówczas Dostawca jest uprawniony do uzupełnienia braków lub niedostarczenia przesyłki Towarów. Jeżeli tego nie uczyni, poinformuje Klienta na piśmie o swojej decyzji, a Cena może zostać proporcjonalnie skorygowana.
  • Po dostawie Klient będzie zobowiązany do podpisania listu przewozowego Dostawcy lub przewoźnika Dostawcy jako ostatecznego dowodu, że dostawa została zrealizowana i ilość Towarów otrzymana przez Klienta.
  • Dostawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek nieśledzone Towary, które zaginęły podczas dostawy.
 2. Przyjęcie
  • Odbiór Towarów nastąpi po podpisaniu listu przewozowego Dostawcy zgodnie z Warunkiem 7 lub po fizycznym odbiorze i dostarczeniu Towaru do Klienta, co zostało potwierdzone Dostawcy przez jego przewoźnika.
 3. Obowiązki klienta
  • Klient gwarantuje, że:
   • będzie współpracować z Dostawcą we wszystkich sprawach dotyczących Towarów;
   • uzyska przed datą, w której Towary mają zostać zdefiniowane i utrzyma wszystkie niezbędne licencje i zgody oraz będzie przestrzegać wszystkich odpowiednich przepisów prawnych w odniesieniu do Towarów.
  • Jeżeli wykonanie przez Dostawcę jego zobowiązań wynikających z Umowy zostanie uniemożliwione lub opóźnione przez jakiekolwiek działanie lub zaniechanie Klienta, jego przedstawicieli, podwykonawców lub pracowników, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, wydatki, straty lub opłaty poniesione lub poniesione przez Klienta wynikające bezpośrednio lub pośrednio z takiego zapobieżenia lub opóźnienia.
  • Niezależnie od postanowień Warunku 2, Dostawca może obciążyć Odbiorcę opłatą dodatkową za wszelkie dodatkowe uzasadnione koszty i wydatki poniesione przez Dostawcę w wyniku instrukcji Odbiorcy, niedostarczenia instrukcji lub nieprzestrzegania Warunku 10.1.
  • Odbiorca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy w żadnym momencie od daty zawarcia Umowy do upływu 6 miesięcy po rozwiązaniu Umowy zabiegać od Dostawcy ani go odciągać, ani też zatrudniać lub próbować zatrudniać osoba, która jest lub była zaangażowana jako pracownik lub podwykonawca Dostawcy w dostarczanie Towarów.
  • Każda zgoda udzielona przez Dostawcę zgodnie z Warunkiem 4 jest uzależniona od zapłacenia Dostawcy przez Odbiorcę kwoty stanowiącej 20% aktualnego wówczas rocznego wynagrodzenia pracownika lub podwykonawcy Dostawcy lub, jeżeli jest wyższe, 20% roczne wynagrodzenie do zapłacenia przez Klienta temu pracownikowi lub podwykonawcy.
 4. Gwarancje i odpowiedzialność
  • Z zastrzeżeniem Warunków określonych poniżej, Dostawca gwarantuje, że w Dacie Dostawy Towary będą wolne od wad materiałowych pod względem jakości lub wykonania i będą zgodne ze specyfikacjami określonymi w Szczegółach Umowy.
  • Z zastrzeżeniem wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, wszystkie warunki gwarancji lub inne warunki dorozumiane w ustawie lub prawie zwyczajowym są wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W szczególności Dostawca nie gwarantuje przydatności Towarów do określonego celu, nawet jeśli cel ten jest określony w zamówieniu Klienta. Wyłączenie to obejmuje zalecenia lub porady od Dostawcy dla Klienta dotyczące konkretnego zapytania. Klient musi upewnić się co do przydatności do celu, do jakiego Towar jest przeznaczony.
  • Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie gwarancji w Warunku 1, chyba że:
   • Odbiorca zawiadamia Dostawcę na piśmie o wadzie, a jeżeli Dostawca jest odpowiedzialny za dostawę, wada jest wynikiem uszkodzenia w transporcie, przekazuje pisemne powiadomienie Dostawcy pocztą elektroniczną na adres sales@www.tuttirouge.com lub przewoźnika Dostawcy w ciągu 1 Dnia Roboczego od otrzymania z podaniem szczegółów wady i Daty Dostawy. W przypadku wady, która nie jest widoczna w momencie dostawy, Klient poinformuje Dostawcę na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sales@www.tuttirouge.com o takiej wadzie niezwłocznie po jej wykryciu, ale w każdym przypadku w ciągu 7 Dni Roboczych. Daty Dostawy; i
   • Dostawca ma rozsądną możliwość po otrzymaniu zawiadomienia o zbadaniu Towarów, a Odbiorca spełnia każde żądanie Dostawcy dotyczące zwrotu Towarów do siedziby Dostawcy na koszt Odbiorcy w celu przeprowadzenia tam sprawdzenia. Rozsądny koszt opakowania i przewozu zwróconych Towarów poniesiony przez Klienta zostanie zwrócony przez Dostawcę, jeśli okaże się, że Towar narusza gwarancję określoną w Warunku 1.
  • Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie gwarancji w ramach Warunku 1, jeżeli:
   • Klient będzie dalej korzystać z takich Towarów po uprzednim powiadomieniu zgodnie z Warunkiem 3.1; lub
   • wada powstała, ponieważ Odbiorca nie postępował zgodnie z instrukcjami Dostawcy lub producenta (ustnymi lub pisemnymi) co do przechowywania i właściwego użytkowania Towarów lub (jeśli nie ma) dobrych praktyk handlowych; lub
   • Klient zmienia lub naprawia Towar bez pisemnej zgody Dostawcy.
  • W przypadku złożenia przez Odbiorcę jakiegokolwiek ważnego roszczenia w odniesieniu do Towaru, Dostawca ma prawo do:
   • wymienić, naprawić lub skorygować Towar lub daną część) uznane za niezgodne z gwarancją na koszt Dostawcy; lub
   • według wyłącznego uznania Dostawcy, zwróci Klientowi Cenę (lub proporcjonalną część Ceny) za odpowiednią część Towarów, które nie są zgodne z gwarancją, i z zastrzeżeniem Warunku 11.7 Dostawca nie będzie ponosił żadnej dalszej odpowiedzialności wobec Klienta .
  • Z zastrzeżeniem Warunku 7, odpowiedzialność Dostawcy w związku ze sprzedażą i dostawą Towarów jest następująca:
   • w odniesieniu do jakiejkolwiek utraty zysków, utraty biznesu, utraty wartości firmy, utraty przewidywanych oszczędności lub utraty użytkowania, odpowiedzialność Dostawcy będzie zerowa;
   • za wszelkiego rodzaju wtórne, szczególne lub pośrednie straty lub szkody Dostawca nie ponosi odpowiedzialności; i
   • w odniesieniu do wszystkich bezpośrednich strat (z tytułu umowy, czynu niedozwolonego lub w inny sposób) całkowita łączna odpowiedzialność Dostawcy wynikająca z Umowy nie przekroczy ceny zapłaconej za Towary w odniesieniu do każdego incydentu lub usług związanych z incydentami, z wyjątkiem przypadków, w których taka odpowiedzialność jest wyraźnie objęta przez ubezpieczenie Dostawcy, w którym to przypadku obowiązują limity tam określone.
  • Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ma na celu ograniczenia odpowiedzialności Dostawcy za obrażenia ciała lub śmierć spowodowane zaniedbaniem Dostawcy, w odniesieniu do których odpowiedzialność Dostawcy jest nieograniczona.
  • Z zastrzeżeniem Warunku 7, Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności na mocy niniejszych Warunków lub w inny sposób, jeżeli towary nie zostały zapłacone w terminie wymagalności.
  • Jakiekolwiek roszczenie Klienta na podstawie niniejszego Warunku 11 w odniesieniu do jakichkolwiek Towarów nie uprawnia Klienta do wstrzymania lub opóźnienia płatności w odniesieniu do jakichkolwiek innych Towarów, w odniesieniu do których żadne takie roszczenie nie zostało wniesione, niezależnie od tego, czy Towary te stanowią część tych samych Towarów, czy też nie. Przesyłka.
  • Klient zwolni Dostawcę z odpowiedzialności i zwolni go z wszelkich roszczeń i wszelkich bezpośrednich, pośrednich lub wtórnych zobowiązań (w tym utraty zysków, utraty działalności, utraty wartości firmy i podobnych strat), kosztów, postępowań, odszkodowań i wydatków (w tym prawnych i innych) honoraria i wydatki zawodowe) zasądzone od Dostawcy lub poniesione lub zapłacone przez Dostawcę w wyniku lub w związku z jakimkolwiek roszczeniem wniesionym przeciwko Dostawcy z tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności, straty, uszkodzenia, obrażeń, kosztów lub wydatków poniesionych przez Dostawcę, lub pracownicy lub agenci Dostawcy lub osoby trzecie w zakresie, w jakim taka odpowiedzialność, strata, szkoda, obrażenia, koszty lub wydatki zostały spowodowane przez, dotyczą lub wynikają z użytkowania Towarów w wyniku bezpośredniego lub pośredniego naruszenia lub niedbałe wykonanie lub awaria lub opóźnienie w wykonaniu niniejszej Umowy przez Klienta.
 1. Prawa własności intelektualnej
  • Klient przyjmuje do wiadomości, że Dostawca jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do Towarów. W żadnych okolicznościach żadne Prawa Własności Intelektualnej nie zostaną przeniesione na Klienta inaczej niż zostało to wyraźnie określone w niniejszych Warunkach i / lub Szczegółach Umowy.
  • Dostawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji (bez prawa do udzielania sublicencji) na korzystanie z wszelkich Praw Własności Intelektualnej do Towarów w celu rozsądnego wykorzystania Produktów.
  • Klient zwolni Dostawcę z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń i wszelkich zobowiązań bezpośrednich, pośrednich lub wynikowych, w tym utraty zysków, utraty działalności, utraty wartości firmy (i podobnych strat), kosztów, postępowań, odszkodowań i wydatków (w tym prawnych i inne honoraria i wydatki) zasądzone od Dostawcy, poniesione lub zapłacone przez Dostawcę w wyniku lub w związku z jakimkolwiek domniemanym lub faktycznym naruszeniem praw własności intelektualnej lub innych praw osób trzecich, niezależnie od tego, czy są one zgodne z prawem angielskim wynikające z korzystania z Praw własności intelektualnej Dostawcy niezgodnie z niniejszymi Warunkami lub w inny sposób sprzecznych z instrukcjami otrzymanymi od Dostawcy.
 2. Ochrona informacji poufnych
  • Niezależnie od rozwiązania Umowy każda ze stron („Strona przyjmująca') zachowuje informacje poufne drugiej strony („Strona dostarczająca ”) poufne i tajne, Strona Odbierająca będzie wykorzystywać Informacje Poufne Dostawcy jedynie w zakresie niezbędnym do dostawy Towarów (w przypadku Dostawcy) lub w zakresie niezbędnym do racjonalnego wykorzystania Towarów (w przypadku Zleceniodawcy) oraz za wykonanie zobowiązań Odbiorcy wynikających z Umowy. Strona Otrzymująca poinformuje swoich funkcjonariuszy, pracowników i agentów o obowiązkach Strony Otrzymującej wynikających z postanowień niniejszego Warunku 13 i zapewni, że wypełniają oni te zobowiązania.
  • Obowiązki warunku 1 nie mają zastosowania do informacji, które:
   • był znany lub znajdował się w posiadaniu strony otrzymującej, zanim został dostarczony stronie przyjmującej przez stronę dostarczającą;
   • są lub staną się publicznie dostępne bez winy Strony Otrzymującej;
   • są przekazywane Stronie Otrzymującej bez ograniczeń lub ujawniania przez osobę trzecią, która nie naruszyła żadnych zobowiązań do zachowania poufności, dokonując takiego ujawnienia;
   • zostały opracowane przez Stronę Otrzymującą (lub w jej imieniu) bez bezpośredniego dostępu do Informacji Poufnych dostarczonych przez Stronę Dostarczającą, korzystania z nich lub wiedzy o nich; lub
   • musi zostać ujawnione na mocy postanowienia sądu właściwej jurysdykcji.
  • Niniejszy Warunek 13 obowiązuje po rozwiązaniu Umowy.
 3. Wypowiedzenie i konsekwencje
  • Bez uszczerbku dla innych środków zaradczych lub praw wynikających z Umowy lub innych, Dostawca może rozwiązać Umowę w dowolnym momencie za pisemnym powiadomieniem Odbiorcy i skutkiem wypowiedzenia określonym w zawiadomieniu, jeżeli:
   • Klient dopuści się istotnego lub trwałego naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków i (jeśli takie naruszenie jest możliwe do naprawienia), nie naprawi tego naruszenia w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia; lub
   • Klient nie zapłaci żadnej kwoty należnej na podstawie Umowy w Dacie wymagalności, w tym wszelkich narosłych odsetek, w całości rozliczonych środków zgodnie z Warunkiem 4, w ciągu 14 dni od powiadomienia na piśmie; lub
   • Klient zawiesza lub grozi zawieszeniem spłaty swoich długów lub zawiera dobrowolne porozumienie ze swoimi wierzycielami lub (będąc osobą fizyczną lub firmą) ogłasza upadłość lub (będąc firmą) staje się przedmiotem nakazu administracyjnego lub przechodzi w stan likwidacji (z wyjątkiem w celu połączenia lub rekonstrukcji); lub
   • wierzyciel lub osoba obciążająca zajmie lub przejmie w posiadanie lub zostanie obciążony kosztami, egzekucja, sekwestracja lub inny taki proces, który zostanie nałożony lub wyegzekwowany w stosunku do całości lub części majątku lub aktywów Klienta; lub
   • Klient zawiesza lub zaprzestaje lub grozi zawieszeniem lub zaprzestaniem wykonywania całości lub znacznej części swojej działalności; lub
   • nastąpiła zmiana Kontroli Klienta; lub
   • Dostawca ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że którekolwiek ze zdarzeń wymienionych powyżej ma nastąpić i odpowiednio powiadamia o tym Klienta.
  • Dla celów Warunku 1.1, naruszenie będzie uważane za możliwe do naprawienia, jeżeli Klient może zastosować się do danego postanowienia we wszystkich aspektach innych niż czas wykonania (pod warunkiem, że czas wykonania nie jest istotny).
  • Po rozwiązaniu umowy z dowolnego powodu:
   • Odbiorca niezwłocznie zapłaci Dostawcy wszystkie zaległe faktury, a za jakąkolwiek część Ceny i Opłat Dodatkowych lub innych kwot płatnych przez Odbiorcę, na które nie została przedłożona faktura, Dostawca może przedłożyć fakturę, która będzie płatna natychmiast po otrzymaniu; i
   • każda ze stron zwróci, usunie lub zniszczy wszystkie Informacje poufne i wszelkie inne informacje, które zostały jej przekazane przez drugą stronę należącą do tej drugiej strony na jakimkolwiek nośniku, zgodnie z instrukcjami tej drugiej strony; i
   • każda licencja udzielona na mocy niniejszych Warunków wygasa, w szczególności te udzielone zgodnie z Warunkiem 12; i
   • nie ma to wpływu na prawa i środki zaradcze przysługujące stronom w chwili rozwiązania umowy oraz kontynuacji jakiegokolwiek postanowienia, które zostało wyraźnie stwierdzone jako przetrwanie lub dorozumiane zakończenie rozwiązania.
 1. Siła wyższa
  • Dostawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta ani nie zostanie uznany za naruszającego niniejszą Umowę z powodu opóźnienia w wykonaniu lub niewykonania któregokolwiek ze swoich zobowiązań w związku z Umową, jeżeli opóźnienie lub awaria były spowodowane z przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą Dostawcy, takich jak (ale bez ograniczeń) jakikolwiek strajk, lokaut lub inna forma akcji protestacyjnej, awaria usługi komunalnej lub sieci transportowej, klęska żywiołowa, wojna, zamieszki, zamieszki społeczne, złośliwe uszkodzenie , zgodność z jakimkolwiek prawem lub zarządzeniem rządowym, regułą, regulacjami lub wskazówkami, wypadek, awaria instalacji lub maszyn, pożar, powódź, burza lub niewywiązanie się z obowiązków dostawców lub podwykonawców lub niemożność pozyskania materiałów wymaganych do wykonania Kontraktu.
  • Dostawca niezwłocznie powiadomi Odbiorcę na piśmie, gdy jakiekolwiek okoliczności wymienione w punkcie 1 powyżej spowodują opóźnienie lub niewykonanie zobowiązania oraz gdy przestaną to robić. Dostawca może rozwiązać Umowę za pisemnym zawiadomieniem Odbiorcy, jeżeli takie okoliczności utrzymują się przez taki okres, który Dostawca uzna za istotne w danych okolicznościach.
 2. Warunki eksportu i licencje
  • Klient jest odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich niezbędnych licencji eksportowych i przestrzeganie wszystkich przepisów regulujących przyjęcie Towarów do kraju przeznaczenia oraz za uiszczenie wszelkich ceł, opłat portowych i opłat.
 3. Powiadomienia
  • Wszelkie zawiadomienia wymagane lub dozwolone przez którąkolwiek ze stron drugiej stronie na mocy niniejszych Warunków powinny być kierowane na piśmie do tej drugiej strony w jej siedzibie lub głównym miejscu prowadzenia działalności lub na inny adres, który w stosownym czasie został przekazany zgodnie z niniejsze postanowienie stronie dokonującej wypowiedzenia. Wszelkie uwagi:
   • wysłane pocztą uważa się za doręczone następnego Dnia Roboczego po wysłaniu, jeżeli zawiadomienie zostało wysłane i odebrane w Wielkiej Brytanii, lub 7 Dni Roboczych po wysłaniu, jeżeli zawiadomienie zostało wysłane i / lub odebrane poza Wielką Brytanią;
   • doręczony osobiście uważa się za doręczony w momencie doręczenia osobistego, o ile to samo nastąpi w Dniu Roboczym; i
   • wysłane pocztą elektroniczną uważa się za doręczone w momencie przesłania, pod warunkiem że transmisja następuje w Dniu Roboczym, a potwierdzająca kopia wiadomości e-mail zostanie wysłana pocztą w ciągu 24 godzin od wysłania wiadomości e-mail.
  • Aby udowodnić doręczenie, wystarczy wykazać, że wiadomość e-mail została przesłana na adres e-mail drugiej strony lub że koperta zawierająca zawiadomienie została prawidłowo zaadresowana i wysłana.
 4. Całość porozumienia
  • Każda Umowa stanowi całość porozumienia między stronami w odniesieniu do jej przedmiotu, zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy lub porozumienia i nie może być zmieniana bez pisemnej między stronami. Wszystkie inne warunki, wyrażone lub dorozumiane przez ustawę lub w inny sposób, są wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
 5. Brak partnerstwa lub agencji
  • Żadne z postanowień Umowy nie ma na celu ustanowienia spółki osobowej lub spółki joint venture jakiegokolwiek rodzaju między żadną ze stron ani nie będzie uważane za takie, ani nie może stanowić żadnej strony będącej przedstawicielem innej strony w jakimkolwiek celu. Żadna ze stron nie ma prawa działać jako agent lub wiązać inną stronę w jakikolwiek sposób.
 6. Dalsze zapewnienie
  • Każda ze stron Umowy na żądanie i koszt drugiej wykona i dokona wszelkich czynów i innych rzeczy niezbędnych do wykonania postanowień Umowy lub ułatwienia ich wykonania.
 7. Zadanie
  • Dostawca może w dowolnym czasie scedować, przenieść, obciążyć, zlecić podwykonawstwo lub w jakikolwiek inny sposób zająć się wszystkimi lub niektórymi swoimi prawami lub obowiązkami wynikającymi z Umowy.
  • Klient nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy cedować, przenosić, obciążać, zlecać podwykonawstwa ani w jakikolwiek sposób zajmować się wszystkimi lub jakimikolwiek swoimi prawami lub obowiązkami wynikającymi z Umowy.
 8. Odcięcie
  • Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez jakikolwiek właściwy organ za nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków pozostanie w pełnej mocy.
 9. Zrzeczenie się
  • Zrzeczenie się jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego w ramach Umowy jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie udzielone na piśmie i nie będzie uważane za zrzeczenie się jakiegokolwiek późniejszego naruszenia lub zaniedbania. Żadne zaniechanie lub opóźnienie Dostawcy w skorzystaniu z jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego przewidzianego w Umowie lub przez prawo nie stanowi zrzeczenia się tego lub jakiegokolwiek innego prawa lub środka zaradczego, ani nie wyklucza ani nie ogranicza dalszego wykonywania tego lub jakiegokolwiek innego prawa lub środka. . Żadne pojedyncze lub częściowe wykonanie tego prawa lub środka nie wyklucza ani nie ogranicza dalszego wykonywania tego lub jakiegokolwiek innego prawa lub środka.
 10. Łączne środki zaradcze
  • Wszelkie prawa i środki zaradcze dostępne dla którejkolwiek ze stron na mocy warunków Umowy lub na mocy ogólnego prawa mają być kumulatywne i żadne wykonanie przez którąkolwiek ze stron żadnego takiego prawa lub środka nie ma na celu ograniczenia lub uszczerbku dla wykonywania jakichkolwiek innych prawo lub środek zaradczy przyznany na mocy Umowy lub w inny sposób dostępny dla tej strony.
 11. Prawa osób trzecich
  • Osoba, która nie jest stroną Umowy, nie będzie miała żadnych praw wynikających z żadnego jej postanowienia.
 12. Prawo właściwe i jurysdykcja

Umowa i wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niej lub w związku z nią, jej przedmiotem lub formą (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem angielskim, a strony nieodwołalnie poddać się niewyłącznej jurysdykcji sądów Anglii